Условия за ползване

С достъпа си до този сайт и информацията в него Вие приемате, че сте се запознали с приложените  по – долу : УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ:

 Кой управлява този сайт?
Този уебсайт се управлява от Медицински център ‘Хелт’ ЕООД, ЕИК 203134608, адрес на управление гр. София, ул. Здраве №19, 1463, гр. София, Управител – Николай Парушев.

Общи условия 
Осъществявайки достъп до сайта на Медицински център „Хелт“ ЕООД, наричано по – долу „Уебсайт“ или „сайт”, Вие декларирате, че желаете да ползвате услугите на сайта и че сте запознат с настоящите УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ  и се задължавате да ги спазвате.  В този смисъл, използвайки възможностите на сайта, Вие се задължавате да декларирате данни, които отговарят на обективната истина. Ако не сте съгласни и не приемате тези УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, моля не ползвайте Уебсайта. 

Разположената на сайта информация няма характер на консултация, а е предоставена само с информативна цел. Настъпилите вреди вследствие на предприети каквито и да било правни или фактически действия в резултат от посещението и /или ползването  на информацията, разположена на тази интернет страница, са изцяло за сметка на извършилите тези действия лица. Въпреки всички мерки, предприети за осигуряване на обективна и точна информация, част от данните, анализите и мненията, публукувани на сайта, са базирани на външни източници. 

Ето защо, информацията на този сайт не следва да се приема като точна, актуална или изчерпателна, дори към момента на публикуването си да е била такава. Медицински център ‘Хелт’ ЕООД  не носи отговорност за претърпени вреди или пропуснати ползи, настъпили в следствие на решение, взето единствено на базата на информацията, публикувана на този сайт, без допълнителна консултация с компетентно медицинско лице.

Медицински център ‘Хелт’ ЕООД се стреми съдържанието на информационните  ресурси, разположени на тази интернет страница, да е винаги съобразено с изискванията на действащото в Република България законодателство. В случай че установите несъответствия, неактуалност, недостоверност или незаконосъобразност на публикуваната информация, моля да ни уведомите незабавно. 

Медицински център ‘Хелт’ ЕООД си запазва правото да извършва промени в настоящите условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта. Промените се прилагат от датата на публикуването им в сайта.

За всички неуредени с настоящите условия за ползване въпроси се прилага   действащото българско законодателство

При противоречие между условията за ползване или част от тях с разпоредби на действащ нормативен акт, се прилагат последните, без това да засяга валидността и приложимостта на незасегнатите от противоречието части.

Информация за възможностите, които Ви дава сайтът
Съгласявайки се с Условията за ползване, чрез сайтът на Медицински център ‘Хелт’ ЕООД (mchealth.bg),  Вие  имате възможност да запишете  час  за  консултация при лекар – акушер-гинеколог (АГ), при лекар – вътрешни болести, при лекар – очни болести или час за лекар невролог. Може да го направите по два начина:

Избор в специална секция на сайта на интернет адрес: https://mchealth.bg/book-now/

 

За записване на час по този начин, Вие трябва да избере от опции с падащо меню специалността, за която искате да избере час. След това трябва да изберете дата от електронен календар, показващ дните с график на съответния лекар. Следващата стъпка е да се изберете от падащо меню предпочитания свободен час. Следва попълване на име и фамилия на потребителя, който ще ползва медицинските услуги на Медицински център ‘Хелт’ ЕООД: телефонен номер и email адрес.  Моля да имате предвид , че изброените по-горе опции са задължителни.  

Защита на предоставените от вас лични данни
Предвид, начините за записване на час, предложени ви от сайта, Медицински център ‘Хелт’ ЕООД спазва строги правила  при събирането, съхраняването и боравенето с лични данни. В повечето случаи, самите вие ни предоставяте тази информация, избирайки и съгласявайки се да ни изпратите информация за себе си /напр. когато попълвате формата за записване на час при специалист акушер – гинеколог или за запис на тонове/. В други случаи, ние изискваме личните ви данни, за да спазим законово задължение, за сключване на договор или защитим наш законен или Ваш жизненоважен интерес. 

В зависимост от услугите, които ползвате, може да събираме и обработваме    следната информация за вас: имена, единен граждански номер, лична карта – №, адрес, дата на раждане, образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, телефонен номер за контакт, електронен адрес и др.

Чувствителните лични данни  – данни за здравословно състояние, резултати от   генетичен и биологичен материал, които събираме, се използват за осигуряването на поисканите от вас здравни грижи и лечение, както и за поставяне на медицинска диагноза.

Защо събираме Вашите  лични данни

Медицински център ‘Хелт’ ЕООД обработва Вашите лични данни със следните  цели:

По отношение на услугите в Сайта: записване на час за преглед, за първоначален        преглед (асистирана репродукция), промоционални кампании, лабораторни резултати, както и да отговаряме на ваши запитвания или друга кореспонденция.

По отношение на услугите, предоставяни в самото лечебно заведение: изледвания, лечение и  медицинска диагноза, асистирана репродукция, видео и звукозапис с цел вашата защита и предоставяне на по-качествени услуги и ниво на здравеопазване.

Всички лични данни, които доброволно ни предоставите при използване на онлайн регистрационните ни форми, ще се използват за оценка на дейността ни или предоставяне на конкретната услуга, за която се регистрирате.

По силата на законови и подзаконови актове, Медицински център ‘Хелт’ ЕООД използва трети страни за подпомагане на определени дейности или при изпълнение на законово задължение, а именно: външни консултации със специалисти, центрове за Асистирана репродукция, Национална Агенция по приходите,Национален Осигурителен институт, Национално здравно- осигурителна каса, държавни и общински структури, вкл. Министерство на здравеопазването, Агенция по транспантация, Изпълнителна агенция „Медицински одит“ , счетоводни кантори, хостинг и поддръжка на уебсайта и комуникации.

Срок за съхраняване на Вашата  информацията 
Медицински център ‘Хелт’ ЕООД съхранява цялата информация, която сме събрали за вас, до срока на предоставяната услуга или в предвидените срокове в действащото законодателство.

Сигурност
Медицински център ‘Хелт’ ЕООД предприема мерки за защита на личните Ви данни от случайна загуба и нерегламентиран достъп, употреба, промяна или оповестяване. Налице са политики и процедури, предназначени да предпазят информацията от загуба, злоупотреба и неправомерно разкриване. В системата на обработка на лични данни, са предприети допълнителни мерки за информационна сигурност, включително контрол на достъпа, строга физическа защита и надеждни практики за събиране, съхранение и обработка на информацията.

Трансферът, съхранението и обработката на лични данни, събрани чрез Сайта е обезпечен със съвременни технически средства 

В специфични случаи, може да се наложи Медицински център ‘Хелт’ ЕООД да предостави вашите лични данни на трети страни,  но които ще   имат задължението да ги обработват, съобразно инструкциите и под отговорността на Медицински център ‘Хелт’ ЕООД или съгласно закон.

Уебсайтът може да съдържа връзки към сайтове, които са собственост или се  управляват от трети страни. Тези връзки са предоставени само за Ваше удобство. Медицински център ‘Хелт’ ЕООД няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на такива сайтове.

Медицински център ‘Хелт’ ЕООД не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до Уебсайта.

Потребителят сам е отговорен за възприятията и интерпретацията на точността, пълнотата и полезността на информацията, съдържаща се в сайта. Изтеглянето, инсталирането и ползването на софтуер /в това число plugin/ за ползването на сайта е изцяло по преценка и за сметка на потребителя/ите/ на този сайт.

Защита на авторското право върху материалите, публикувани на сайта

При желание да ползвате част или цялото съдържание на нашия Уебсайт, моля да се обърнете за информация към Медицински център ‘Хелт’ ЕООД на e-mail: info@mchealth.bg. Оттам ще разберете  как това може да бъде осъществено и кои условия трябва да спазвате, за да бъде действието в съответствие със Закона за авторското право и сродните му права.

Забранено е използването на Уебсайта за изпращане или предаване на каквито и да е материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за престъпление и/или нарушение, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона.